Second Edition Copernicus Hackathon Sofia 2020

През месец април 2019 г. успешно се проведе първото издание на Copernicus Hackathon Sofia, организирано от Офиса за трансфер на аеро-космически технологии “РИСК-СПЕЙС-ТРАНСФЕР“ (RST-TTO), член на мрежата на Copernicus Relay, което премина при голям интерес и привлече повече от 60 участници, основно от водещи университети.


Отчитайки положителния резултат от това събитие, ние подготвяме следващото издание на Copernicus Hackathon Sofia 2020, което ще се проведе през периода 24 – 26 април 2020 г. в гр. София. И ако за първия хакатон имахме амбицията да дадем на участниците възможността да се запознаят с най-новите технолoгии за наблюдения на Земята от Космоса и да се опитат да намерят конкретни приложения, то с настоящия хакатон си постaвяме амбицията да привлечем фирми, специалисти и студенти, които ще имат възможността да разработят нови иновативни продукти и услуги, предназначени за крайни потребители в три от основните направления на програмата Коперник:

Наградите, менторите и журито ще бъдат обявени след отваряне на официалната регистрация за хакатона.

Предизвикателства

Тези теми са предназначени, за да ви насочат в общата посока на използване на продуктите/услугите, но тъй като креативността е с приоритет при нас, ще приемем и ваши идеи, които не са по изброените теми.

"Умни" градове

Повече от 50% от населението на света живее в градски райони. Тенденцията показва, че до 2050 г. ще бъде близо 70%. Градските власти трябва да бъдат подготвени за всички въпроси, които може да предизвика свръхпопулацията и тази тема е в списъка на целите за устойчиво развитие на Обединените нации като SDG11: Трансформиране на градовете и населените места в приобщаващи, безопасни, стабилни и устойчиви центрове. Информационните и комуникационните технологии предлагат един от начините, за да се вземат правилни информирани решения.

Мониторинг на Дунав и Черно море

Решаването на проблемите на регионално ниво винаги дава по-добри резултати. Приложенията на технологиите за наблюдение на земята могат да подобрят управлението на речните басейни, управлението на бреговата зона на Черно море, опазването на околната среда и биоразнообразието, управлението на риска, устойчивото развитие на техните ресурси и др. Рамковата директива за морската стратегия, директивите на ЕС за биологичното разнообразие, политиката на ЕС за околната среда са просто част от правната рамка, формираща основните предизвикателства, определени за прилагането на политиките за опазване на околната среда.

Интелигентно регионално управление

Прилагането на данни за наблюдение на земята от програмата Copernicus с други масиви от пространствени данни би могло да се използва за подобряване на достъпността, прозрачността и ефективността на обществените услуги и предоставянето на по-добри електронни услуги за гражданите в области като информираност и оценка на ситуацията, регионално планиране и мониторинг на ресурсите.

Също така участниците могат да предложат собствена тема.

Инфо дни

Информационните дни ще се организират в София и страната през месец март 2020 г. Потенциалните участници ще имат възможността да получат допълнителна информация относно предстоящите цели и задачи на програмата Copernicus, достъпа до данните на спътниците Sentinel. По време на хакатона ще бъдат изнесени лекции от водещи специалисти и ще могат да се проведат индивидуални срещи за изясняване на всички подробности и изисквания.

Често задавани въпроси

Какво е?

Copernicus Hackathon Sofia е съзтезание за развитие на технологиите за наблюдение на Земята, по европейската програма Copernicus. През месец април 2019 г. успешно се проведе първото издание на Copernicus Hackathon Sofia , което премина при голям интерес и привлече повече от 60 участници, основно от водещи университети. Отчитайки положителния резултат от това събитие, се подготвя следващото издание на Copernicus Hackathon Sofia 2020, което има целта да привлече фирми, специалисти и студенти, които ще имат възможността да разработят нови иновативни продукти и услуги свързани с използването на данни от спътниците за наблюдение на Земята SENTINEL.

Къде ще се проведе?

гр. София (точното място ще бъде обявено по-късно).

Кога?

24-26.04.2020 г.

Кои са организаторите?

Офисът за трансфер на аеро-космически технологии "РИСК-СПЕЙС-ТРАНСФЕР" (RST-TTO), към Българска академия на науките.

Има ли такса за участие?

Участието е безплатно! Изисква се предварителна регистрация на сайта на хакатона.

Какви са изискванията?

Участниците трябва да са навършили 18 години. Трябва да се използва поне един Copernicus продукт и/или услуга. Ще се съставят отбори от 3 до 5 души.

Как се сформират отбори?

  • да се регистрирате като отбор или индивидуално.
  • индивидуална регистрация - ще бъдат сформирани отбори за индивидуалните участници на база на предварителните заявки, според вашите умения в деня на регистрацията.

Какви умения трябва да имат участниците в екипите?

Програмисти, графични и интерфейс дизайнери, специалисти в сферата на обработка на изображения, географски информационни системи, ръководители на проекти и експерти в тематични области (земеделие, лесовъдство, енергетика и други), използващи данни от спътници за наблюдение на Земята.

Какви са наградите?

ГОЛЯМАТА НАГРАДА /първо място/ - Едногодишно обучение в Copernicus Accelerator с възможности за финансиране на вашата бизнес идея чрез програмата Copernicus Masters.

Много допълнителни награди ще бъдат осигурени от национални и международни спонсори.

Има ли някакво предварително обучение?

Преди и по време на провеждането на събитието са предвидени бизнес и технически обучения под формата на онлайн и семинарни лекции. На участниците ще бъдат предоставени необходимите спътникови данни и приложен софтуер базирани в облачна структура за разработването на проектите.

Контакти

Tel : + 359 2 9797 24 98 (24 53)

Под патронажа наОрганизирано от

СОФИЯ ТЕХ ПАРК

Със съдействието на


Основни партньори


Партньори