Copernicus Hackathon Sofia

Относно

Основната цел на събитието е да популяризира потенциала и използването на данните и услугите на европейската програма за наблюдение на Земята - Коперник. Хакатонът ще предостави уникална възможност да се съберат заедно разработчици, предприемачи и специалисти от различни области, за да разработят нови продукти с добавена стойност.

Заедно с други участници, в екипи от 3 до 5 души, ще получите достъп до: данните на Коперник, чрез платформа за облачни услуги DIAS; подкрепа от ментори; хранилище GitLab с полезни инструменти и възможност да се присъедините към подготвителна обучителна сесия и да се състезавате за набор от атрактивни награди.

Наградите, менторите и журито ще бъдат обявени след отваряне на официалната регистрация за хакатона.

Често задавани въпроси

Какво е?

Първият в България хакатон по европейската програма за наблюдение на Земята – Коперник

Къде ще се проведе?

Технически университет - комплекс Студентски град, София (точната зала ще бъде обявена по-късно).

Кога?

20-21.04.2019 г.

Кои са организаторите?

Офисът за трансфер на аеро-космически технологии “РИСК-СПЕЙС-ТРАНСФЕР“ (RST-TTO), основен партньор на събитието е Център за върхови постижения „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“

Има ли такса за участие?

Участието е безплатно! Изисква се предварителна регистрация на сайта на хакатона.

Какви са изискванията?

Всички участници трябва да са навършили 18 години и да са жители на една от страните участнички в Коперник (държави-членки на ЕС + Норвегия и Исландия). Трябва да се използва поне един Copernicus продукт и/или услуга. Ще се съставят отбори от 3 до 5 души.

Как се сформират отбори?

Има два варианта - да се регистрирате като отбор или индивидуално. При индивидуална регистрация ще бъдете разпределени в отбор според вашите умения.

Какви умения трябва да имат участниците в екипите?

Програмисти, графични и интерфейс дизайнери, специалисти в сферата гeографските информационни системи и/или наблюдение на Земята, ръководители на проекти и експерти в тематични области (земеделие, лесовъдство, енергетика и други).

Примерни задачи?

Какво бихте намерили ако разполагате със сателитни изображения на България години назад? Ще определите ли пораженията от наводненията в Мизия, или Аспарухово във Варна, или тези от експлозията в Хитрино? А може би ще откриете незаконни сметища, застроени дюни? Покажете своята креативна идея свързана с разработката на иновативни продукти предназначени за крайни потребители в три от основните направления на програмата Коперник: на извънредни ситуации, мониторинг на морската среда и опазване на околната среда.

Какви са наградите?

Наградите ще бъдат осигурени от спонсорите. Отличените на първо място ще имат възможността да участват в Copernicus Accelerator – възможност да финансирате вашата бизнес идея!

Има ли някакво предварително обучение?

Преди и по време на провеждането на събитието са предвидени бизнес и технически обучения под формата на онлайн и семинарни лекции. На участниците ще бъдат предоставени данни и облачна инфраструктура за достъп до данните и разработване на проектите.

Инфо дни


Информационните дни се организират, с цел да се популяризира хакатона и да се предостави допълнителна информация относно целите и задачите на програма Copernicus, Copernicus Relays, достъпа до данните на Copernicus чрез DIAS-и, платформата CREODIAS, за да се подпомогнат потенциалните участници. По време на хакатона ще бъдат изнесени лекции от водещи специалисти и ще могат да се проведат индивидуални срещи за изясняване на всички подробности и изисквания.

София5/6 АПРИЛ* 1ва сесия от 10:00
2ра сесия от 14:00

Варна8 АПРИЛ* Сесия от 10:00

*Мястото, датата и програмата могат да бъдат променени в бъдеще.

Награди

Какво има за мен?


Първо място получава:

  • 12-месечно бизнес обучение в Copernicus Accelerator, осигуряващо персонализирана схема за бизнес развитие, която ще ви помогне да реализирате вашата идея на пазара.

Допълнителни награди ще бъдат обявени при отваряне на регистрацията за хакатона.

Теми и предизвикателства

Тези теми са предназначени, за да ви насочат в общата посока на използване на продуктите/услугите, но тъй като креативността е с приоритет при нас, ще приемем и ваши идеи, които не са по изброените теми.

Управление на извънредни ситуации

Организиране и управление на ресурсите и отговорностите за справяне с всички хуманитарни аспекти на извънредните ситуации (готовност, реакция, смекчаване и възстановяване).

Предизвикателства:

Оценка на щети от наводнения

Оценка на преките и / или косвените щети, причинени от наводнения.

Оценка на щетите от пожари и изчисляване на степента на изгаряне

Важно е да се определи степента на изгаряне на горски пожар, тъй като много от оценките след пожара и управленските решения ще се основават на тази информация. Тежестта на изгарянето също влияе върху местообитанията на дивите животни, промените в почвата, потенциала за ерозия и много компоненти на водните среди.

Картиране на свлачища

Свлачищата са природни бедствия със значително въздействие в световен мащаб. Те обикновено са резултат от екстремни природни явления, като обилни валежи, земетресения, съчетани с климатични фактори, които често са свързани с човешки дейности, като обезлесяване и интензивна експлоатация на земята за селскостопански цели.

Защита на околната среда

Нейните цели са опазването на природните ресурси и съществуващата природна среда и ако е възможно, възстановяване на нанесените щети и обръщане на тенденциите.

Предизвикателства:

Процент на изсичане на гората и обезлесяване

В България се разрешава определен процент от горите да бъдат изсечени периодично въз основа на възрастта на гората. Обикновено за младите гори под 50 години, процентът е 10-15%, за горите до 100 години е 20-25%, а за горите над 100 години той може да бъде 50-60%. Този вид сеч се разрешава на всеки 8-12 години. Намирането на процента на горски сечи може да се използва, за да се види дали съответната сеч е била в законовите ограничения.

Рекултивация на хвостохранилища/минни райони

Отхвърлените минерали и скали от добива и преработката на руди имат потенциал да увредят околната среда чрез освобождаване на токсични метали (арсенът и живакът са двата основни виновника), чрез изтичане на киселина (обикновено чрез микробно действие върху сулфидни руди), или чрез увреждане на водни организми, които разчитат на чиста вода (вместо суспензии). Рекултивираната земя е нарушена земя (хвостохранилища), чиято продуктивност и икономическа стойност е възстановена и чиито условия на околната среда се подобряват.

Мониторинг на водите и крайбрежието

Следенето на биофизичните параметри на водата е от съществено значение за оценка състоянието на екосистемите, за установяване на потенциални замърсители и предприемане мерки за превенция.

Предизвикателства:

Картиране на нефтени разливи

Намирането и справянето с нефтени разливи своевременно може да намали причинените от тях икономически и екологични въздействия. По време на заплахата от разлив на петрол, за отговарящите също е полезно и да знаят къде ще попадне разлятия нефт, за да защитят бреговите линии.

Проследяване на кораби

Корабите използват транспондери, за да изпратят местоположението си до съответните власти и други кораби. Въпреки това не всички кораби искат да бъдат намерени. Проследяването на кораби може да бъде полезно за намиране на незаконнен риболов, бежанци и др.

Застрояване на Българското Черноморие

Увеличаването на броя туристи през годините доведе до изграждане на хотели и инфраструктура по крайбрежието. Наблюдаването на промените през времето може да даде представа колко бързо / каква част се е застроила.

Прецизно земеделие

Прецизното земеделие има за цел подпомагане на вземането на решения за цялостно управление на стопанството и оптимизиране на възвръщаемостта на вложените ресурси.

Предизвикателства:

Влажност на почвата

Данните за влажността на почвата могат да се използват за редица приложения, като например: прогнозиране на добива на култури, ранно предупреждение за суши и планиране на напояването. Влажността на почвата също се използва и при проучвания на глобалните климатични промени, тъй като обмена на вода и топлина между земята и атмосферата играе важна роля в климата.

Други предизвикателства:

Как се променя София през годините

Разпологаме със снимки чак от 1988 година на София! Визуализирането на развитието на София чрез времева серии до днешно време разкрие как се променя София през годините.

Собствена идея

Вашата иновативна идея, което използва данни от Copernicus!

Ментори

Менторите ще ви помагат по време на хакатона, отговаряйки на всякакви въпроси по специалността им.

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО

Earth Observation

.

Remote sensing

.

Programmer

Предварителна програма

19ти АприлWarm-up event

Среща, дискусия и намиране на отбори

20ти АприлDay 1

Разписание

09:00 am
Регистрация на участниците и намиране на отбори
10:00 am
Приемане и представяне RST-TTO
10:30 am
Лекции - Copernicus Services, Data Access
12:00 pm
Обяд
13:00 pm
Лекции - DIAS, Technical, Business
16:00 pm
Hacking
19:00 pm
Вечеря
20:00 pm
Mid-Hack (ранни резултати, проблеми)
22:00 pm
Hacking

21ви АприлDay 2

Разписание

00:00 am
Hacking
08:00 am
Закуска
09:00 am
Hacking
12:00 pm
Обяд
13:00 pm
Pitch training
13:30 pm
Hacking и подготвяне на презентация
15:15 pm
Презентиране на резултатите
16:30 pm
Жури
17:30 - 18:00
Награди и коктейл

Място на провеждане

Хакатона ще се проведе в Технически университет - София.

Под патронажа наОрганизирано от

Със съдействието на


Партньори